Strafbeschikking

Strafbeschikking

Ooit eiste de officier van justitie (OvJ) een straf voor een verdachte en was de strafrechter degene die een straf oplegde. Dat onderscheid is echter losgelaten met de strafbeschikking. De wet geeft de OvJ sinds 2008 de bevoegdheid straffen op te leggen, zonder tussenkomst van de rechter. De OvJ werkt bij het Openbaar Ministerie (OM) en vertegenwoordigt het OM. De OvJ leidt de politie bij het opsporingsonderzoek etc. Een strafbeschikking wordt ook wel een “OM-afdoening” genoemd.

De strafbeschikking is veelvuldig in het nieuws geweest. En er is vaak kritiek op strafbeschikkingen. Het NRC heeft een onderzoek gedaan naar het opleggen van de strafbeschikking en de gevolgen daarvan voor de personen die de strafbeschikking hebben geaccepteerd. Iedere dag krijgen duizenden mensen een strafbeschikking opgelegd. Velen krijgen deze ten onrechte opgelegd en zonder het te weten ontstaat een strafblad waarmee er problemen ontstaan bij het vinden van een baan.

Overtredingen en misdrijven = strafbeschikking?

De OvJ legt zelf een straf op voor misdrijven en overtredingen. U hoeft dan niet naar de rechter. De rechter is wel de enige die een gevangenisstraf oplegt; het OM kan dit niet. Bovendien kan de OvJ alleen een strafbeschikking opleggen bij overtredingen of misdrijven waarvoor maximaal zes jaar gevangenisstraf kan worden gegeven. Wat een misdrijf en een overtreding is, is bij wet bepaald. In het algemeen zijn overtredingen de lichtere strafbare feiten, tegenover de zwaardere strafbare feiten (misdrijven). Openbaar dronkenschap is bijvoorbeeld een overtreding en mishandeling en diefstal zijn misdrijven.

De strafbeschikking van de OvJ herkent u vaak aan de “O” op de brief. In die brief staat ook welke straf de OvJ u oplegt. Let op: het kan zijn dat u een strafbeschikking krijgt van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Heeft u een brief in de vorm van een boete in de brievenbus ontvangen van het CJIB? Dan is de kans zeer groot dat dit een strafbeschikking is van het Openbaar Ministerie. De brief ziet er uit alsof er een onschuldige boete is opgelegd. Betalen en klaar. Het is een boete, maar let op: er zit een addertje onder gras. Wanneer u de boete betaalt dan komt er een aantekening op uw strafblad. En wanneer u de strafbeschikking accepteert en betaalt dan kunt u daar weer problemen mee krijgen wanneer u bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wil aanvragen. Een strafbeschikking staat dus gelijk aan het oordeel van een rechter.

Soms roept de OvJ u op voor een zitting. Dat betekent dat de OvJ een strafbeschikking wil opleggen, maar u daarover nog wil spreken.

Direct hulp nodig?

Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.

Neem direct contact op

Een strafbeschikking is géén boete

Heeft u een brief in de vorm van een boete in de brievenbus ontvangen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)? Dan is de kans zeer groot dat dit een strafbeschikking betreft die afkomstig is van het Openbaar Ministerie. De brief ziet er uit alsof er een onschuldige boete is opgelegd. Betalen en klaar. Het is een boete, maar let op: er zit een addertje onder gras. Wanneer je de boete betaalt dan komt er een aantekening op je strafblad. En wanneer je de strafbeschikking accepteert en betaalt dan kun je daar weer problemen mee krijgen wanneer je bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wil aanvragen. Een strafbeschikking staat dus gelijk aan het oordeel van een rechter.

Je hoeft de boete na het instellen van verzet niet te betalen. Het beste wat je dus kan doen is in verzet gaan. Verzet wil eigenlijk zeggen een bezwaar tegen de boete. Wanneer je dat indient dan komt de zaak voor de rechter. Dan kun je in bijna alle gevallen met een pro deo advocaat (kosteloos) procederen. Onderaan dit artikel vindt u meer informatie over de kosten van pro deo advocaat.

De inhoud van een strafbeschikking

Een strafbeschikking is altijd schriftelijk (bij brief). In de brief moet het volgende staan:

 • Uw naam en adresgegevens
 • Een omschrijving van een feit of een omschrijving van de gedraging waarvoor de strafbeschikking geldt en de tijd en plaats waar de gedraging plaatsvond
 • Wat het feit of de gedraging strafbaar maakt
 • De opgelegde straf en eventuele aanwijzing
 • De dag waarop de strafbeschikking is afgekondigd
 • Hoe u verzet aantekent
 • Informatie over uitvoer van de straf en/of aanwijzing (tenuitvoerlegging)

Typen straf

De OvJ kan geen gevangenisstraf opleggen. Er zijn echter genoeg andere gevolgen van de strafbare handeling:

 1. een taakstraf tot honderdtachtig uren
 2. een geldboete
 3. onttrekking aan het verkeer (in beslag nemen van voorwerp dat wordt vernietigd)
 4. de verplichting tot betaling aan de staat van een geldsom voor het slachtoffer
 5. ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor ten hoogste zes maanden

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int geldboetes namens (onder andere) het OM. Vaak ontvangt u dus een brief van het CJIB over het betalen van uw geldboete. Naast deze straffen zijn er bepaalde aanwijzingen die de OvJ kan opleggen:

 1. afstand doen van bepaalde voorwerpen
 2. het afgeven of de waarde voldoen van bepaalde voorwerpen
 3. voldoening aan de staat van een geldbedrag of het overdragen van voorwerpen waarmee het daarmee verkregen voordeel wordt opgeheven
 4. storting van een vast te stellen geldsom in het schadefonds geweldsmisdrijven of ten gunste van een instelling die zich ten doel stelt belangen van slachtoffers van strafbare feiten te behartigen, waarbij het bedrag niet hoger kan zijn dan de geldboete die ten hoogste voor het feit kan worden opgelegd
 5. gedragsaanwijzingen, waaraan gedurende een bij de strafbeschikking te bepalen proeftijd van ten hoogste een jaar moet worden voldaan

Een aanwijzing en straf kunnen worden gecombineerd, zoals een taakstraf met een gedragsaanwijzing of een boete met een gedragsaanwijzing.

Strafbeschikking = strafblad?

Een strafblad is een persoonlijk overzicht van strafbare feiten in het Justitieel Documentatie Systeem. U kunt uw strafblad zelf opvragen. Een gevolg van een strafbeschikking kan zijn een aantekening op uw strafblad.

Overtredingen staan niet altijd op het strafblad, misdrijven wel. Registratie van een overtreding is pas bij een boete van meer dan € 100. Daarnaast komen sommige overtredingen altijd op het strafblad, zoals openbaar dronkenschap. Bij wet is bepaald wat wel en niet op een strafblad komt te staan.

In alle gevallen moet u de strafbeschikking eerst accepteren voordat deze op uw strafblad komt. Ga dus niet zomaar over tot betalen! Accepteert u de strafbeschikking niet, dan kunt u in verzet.

Verzet strafbeschikking

Let op: de termijn voor verzet is kort, slechts twee weken (14 dagen). Zodra u de strafbeschikking ontvangt, heeft u twee weken voor verzet. Betaal niet als u in verzet gaat! Betaling van een geldboete betekent dat u schuld erkent. In verzet maakt u bezwaar tegen de strafbeschikking.

Verzet kan op twee manieren. U of uw advocaat sturen een brief (het verzetschrift) naar het regionale kantoor (parket) van het OM dat op de strafbeschikking staat. Zoals het parket Midden-Nederland (Utrecht). U kunt ook in persoon in verzet. Ook dan heeft u een verzetschrift nodig. In persoon kan alleen door uzelf, een advocaat of een (schriftelijk) gemachtigde. Voor persoonlijk verzet gaat u naar de balie van het parket. Neem uw verzetschrift mee.

In uw verzetschrift zet u:

 • uw naam
 • de dagtekening (dit betekent datum) waarop het verzetschrift is geschreven
 • het parketnummer/CJIB-nummer (links bovenaan strafbeschikking)
 • de datum strafbeschikking (rechts bovenaan strafbeschikking)
 • de instantie die de strafbeschikking oplegt (onderaan midden strafbeschikking)
 • waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking
 • uw handtekening (of die van uw advocaat)

Doe een kopie van de strafbeschikking bij uw verzetschrift. De strafrechter behandelt vervolgens uw verzet.

Sepot of vrijspraak na verzet

Er zijn talloze voorbeelden te noemen waarin personen een strafbeschikking opgelegd kregen en dat na het instellen van het verzet door de advocaat de zaak toch door het OM werd geseponeerd of dat de rechter deze persoon heeft vrijgesproken. Andere voorbeelden zijn dat bijvoorbeeld na het instellen van het verzet de uiteindelijke boete geheel voorwaardelijk of verlaagd werd opgelegd. Een door de rechter opgelegde boete kan dan ook nog eens in termijnen worden betaald.

Dat zijn de positieve resultaten naar aanleiding van het instellen van verzet tegen een strafbeschikking. Dat de uitspraak vaak in het voordeel van de verdachte uitvalt, komt doordat er vaak op basis van een enkele constatering van de politie een strafbeschikking wordt opgelegd. Wanneer er verzet wordt ingesteld dan moet er een proces-verbaal komen van de politie waarin precies staat omschreven wat het bewijs is tegen jou in de zaak. Vaak blijkt de zaak in werkelijk toch anders te zijn dan in eerste instantie door de politie werd gepresenteerd. Bij de rechtbank kan dit dan dus in uw voordeel worden gebruikt.

Strafbeschikking en VOG

In de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) staat of uw vroegere gedrag een bezwaar is voor uw baan. De werkgever maakt op die manier een keuze u wel of niet aan te nemen.

Gevolgen strafbeschikking voor VOG

Omdat de strafbeschikking op het strafblad kan staan, kan de strafbeschikking ook gevolgen hebben voor de VOG. U loopt het risico dat uw VOG wordt afgewezen. Of u een VOG krijgt met een strafbeschikking is afhankelijk van waarvoor de strafbeschikking is gegeven. Lees meer over VOG en strafblad.

Wanneer is VOG nodig?

In regelgeving legt de overheid vast voor welke beroepen een VOG nodig is. Als er geen wettelijke verplichting is mag de werkgever zelf weten of hij een VOG vraagt. Voor bijvoorbeeld de volgende beroepen is een VOG vereist:

Direct hulp nodig?

Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.

Neem direct contact op

Politiestrafbeschikking en bestuurlijke strafbeschikking

Naast de OM-strafbeschikking is er de politiestrafbeschikking en de bestuurlijke strafbeschikking. U krijgt sinds 2010 een strafbeschikking als u een geldboete krijgt van de politie, opsporingsambtenaren of buitengewoon opsporingsambtenaren (handhavers zoals de boswachter of treinconducteur). De politiestrafbeschikking vervangt de voormalige politietransactie. Een strafbeschikking is alleen mogelijk voor overtredingen, bijvoorbeeld:

 • verkeerd stallen van een fiets
 • zonder geldige akte vissen
 • roken op stations
 • beschadigen van bomen/planten in parken en bossen

Het is mogelijk in verzet te gaan tegen deze strafbeschikkingen.

Corona boete

Sinds maart 2020 hebben we te maken met een pandemie, genaamd COVID-19. Het – in de volksmond genaamde – Coronavirus is zeer besmettelijk en makkelijk overdraagbaar. Om die reden heeft de regering een noodverordening gemaakt. Hierin is onder andere het samenscholingsverbod opgenomen.

In het paasweekeinde van 2020 alleen al zijn er ruim 1800 personen bekeurd. Ze bevonden zich vanwege het mooie weer in parken of trokken er anderszins massaal op uit. Er werd fors opgetreden tegen de samenschoolders.

Allen kregen een corona boete. Dit betrof geen gewone boete, maar een boete in de vorm van een strafbeschikking vanwege het overtreden van het samenscholingsverbod. Er wordt met de harde hand opgetreden en direct gehandhaafd. Er wordt niet gekeken naar bepaalde situaties die ruimte zouden moeten geven voor nuance. Ook niet waar het gaat om jonge mensen die buiten met elkaar tijd doorbrengen. Voor een waarschuwing is geen plek. Wat ook opvalt is dat de bedragen opgelegd in de strafbeschikkingen vaak veel hoger zijn dan op de website van de politie genoemd.

Samenscholing

Het samenscholingsverbod houdt in dat personen zich met niet meer dan 3 personen mogen ophouden bij elkaar. Burgemeesters en de politie handhaven de noodverordening. Wanneer u zich niet houdt aan de 1.5 meter regel en u met meer dan 3 personen op een plek bent, kan u een boete krijgen die kan oplopen tot € 400. Voor 13 tot 17 jarigen is de boete € 95. Minderjarigen kunnen ook doorgestuurd worden naar HALT. Wanneer u ouder bent dan 18 jaar, dan leidt de Corona boete tot een aantekening op uw strafblad.

Noodverordening?

Er zij twee situaties strafbaar gesteld:

 1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren, te laten ontstaan of eraan deel te nemen (= samenkomst).
 2. Het is verboden zich in een groep van 3 of meer personen op te houden zonder dat iedereen onderling een afstand houdt van ten minste 1,5 meter (= groepsvorming).

Verzet tegen corona strafbeschikking

Bent u het niet eens met de opgelegde corona boete, dan is het advies om de boete niet te betalen en direct (binnen de termijn van 14 dagen na het bekend worden met de boete) verzet in te stellen. Het advies is om met ons contact op te nemen en door onze advocaten het verzet in te laten stellen. In de meeste gevallen kunt u op pro deo basis worden bijgestaan door onze advocaten.

Gespecialiseerde rechtsbijstand

Een strafbeschikking kan best ingewikkeld zijn. U weet misschien niet wat uw kansen zijn bij verzet. U denkt zelfs dat het misschien beter is gewoon te betalen, dan bent u er vanaf. Het is goed naar de strafbeschikking te laten kijken door een professional. Een gespecialiseerde advocaat weet of zijn haar weg in het strafrecht. U kunt hieraan veel steun hebben. Zo kan de advocaat met u mee naar de hoorzitting en/of uw verzetschrift maken.

Hulp van pro deo advocaat

Een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten staat u graag bij in verzet! De hulp van de advocaat is in veel gevallen nog gratis ook. Onze advocaten werken op basis van toevoeging: door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro-deo). Het grootste deel van de kosten wordt betaald door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), terwijl u alleen maar een kleine eigen bijdrage betaalt. Het hangt van de hoogte van uw (gezins-)inkomen af of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Voor de strafbeschikking bij een overtreding moet uw belang bij bijstand door een pro deo-advocaat worden toegelicht. Uw advocaat weet wat hij/zij moet doen om de toevoeging voor u aan te vragen. Op onze zusterpagina vindt u meer informatie over de kosten van een pro deo advocaat.

Peiljaarverlegging

De inkomenstoets ligt 2 jaar voor de aanvraag. De RvR checkt uw jaarinkomen bij de Belastingdienst. Heeft u echt een advocaat van onvermogen nodig maar is uw aanvraag afgewezen? Geen nood! Het kan zijn dat uw inkomen is veranderd en dat u eerst te veel verdiende voor een pro deo-advocaat. Als u nu minder verdient kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. De RvR kijkt naar uw inkomen ten tijde van de aanvraag.

Slachtoffer

Bent u het als slachtoffer niet eens met de strafbeschikking? Of wil het OM niet vervolgen? Lees dan voor meer informatie de pagina over de zogenaamde artikel 12 procedure (klacht niet vervolgen).

Verzet tegen strafbeschikking, hoe nu verder?

Wanneer u uw gegevens achterlaat op deze website zullen onze advocaten in uw eigen regio met u contact opnemen. Samen met de advocaat doorloopt u de volgende stappen:

 1. U stuurt een kopie van de strafbeschikking naar de advocaat. Let hierbij op de termijn van 14 dagen na dagtekening.
 2. De advocaat stelt het verzet in namens u.
 3. Binnen afzienbare tijd ontvangt de advocaat een ontvangstbevestiging van het ingestelde verzet.
 4. De advocaat vraagt uw dossier op bij het Openbaar Ministerie. Dat wil zeggen het proces-verbaal opgesteld door de verbalisant die het strafbare feit heeft geconstateerd. Hierin staat dus het hele verhaal waar u het niet mee eens bent omschreven.
 5. In de eerste plaats zal de advocaat (als de inhoud van het dossier dit toelaat) een sepotverzoek doen.
 6. Als sepot niet mogelijk is, dan komt er een oproep/dagvaarding om te verschijnen op de rechtbank.
 7. Op basis van het dossier gaat de advocaat met u in gesprek om de zaak voor te bereiden.
 8. Er is een zitting, de advocaat gaat met u mee.

Voorbeeld strafbeschikking

Strafbeschikking voorbeeld

1

Toegankelijk

2

Vrijblijvend

3

Samen

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een strafrechtadvocaat?

De meeste advocaten brengen een uurtarief in rekening. Dit tarief verschilt per advocaat, omdat het afhangt van de grootte van het kantoor, het aantal jaren werkervaring en de expertise van de advocaat. Bij onze advocaten heeft u eerst altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de advocaten u meer vertellen over de kosten en kijken naar de mogelijkheid voor toevoeging. Dit betekent dat de advocaat op basis van pro deo werkt. U hoeft dan slechts een kleine bijdrage te betalen.

Is een strafrechtadvocaat verplicht?

Bij het strafrecht is een advocaat niet verplicht. Toch is het verstandig om wel een advocaat in te schakelen. Het strafrecht is zeer ingewikkeld en vergt veel kennis van zaken. Onze advocaten beschikken over de juiste kennis en staan u dan ook graag bij!

Heeft een strafrechtadvocaat beroepsgeheim?

Ja, een strafrecht advocaat moet zich houden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat de advocaat niet openbaar mag maken wat de cliënt hem of haar vertelt, tenzij dit nodig is om de cliënt te verdedigen.

Ontvang direct hulp

U wordt vandaag gratis en vrijblijvend teruggebeld door een ervaren strafrechtadvocaat.


Vragen?

Onze experts helpen bij al uw vragen

088 181 0349
 • Binnen 24 uur.
 • Gratis en vrijblijvend.
 • Specialist uit uw regio.
 • Expertise in bemiddeling van gespecialiseerde pro deo advocaten.
 • Toegankelijke juridische bijstand voor cliënten met beperkte financiële middelen.
 • Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.
logo

Neem direct contact op

Contactformulier 088 181 0349